ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε

 
Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015
 
ΑΔΑ:7887ΟΞΝΑ-ΔΑ8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αίγιο   09-06-2015  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

 

KENΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AΡ.ΠΡΩΤ.:1630

Ταχ. Δ/νση

Έδρας

: Κορυτσάς και Αγ. Σαράντα

   Πάτρα 26222

 

Πληροφορίες Υπεύθυνη Διαγωνισμού

: κα Λυμπέρη Ντόρα

(12.00μμ έως 14.00μμ)

 

Τηλέφωνο

: 2691361016

 

FAX

: 26910-22791

 

Email

: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

         

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Χαμηλότερη τιμή

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015

Ώρα:10:00π.μ            

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Νικολάου Πλαστήρα 7 Αίγιο 25100

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

 4.900,00€με Φ.Π.Α

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Aπό την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31-12-2015 με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης

CPV/KAE

79210000-6/0419

 

ΧΡΟΝΟΣ KAIΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

         ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Έως και 17 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη  και το αργότερο μέχρι ώρα 14:00 μ.μ στο «Παράρτημα ΑΜΕΑ Αιγίου-Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού» του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε Νικολάου Πλαστήρα 7 Αίγιο 25100

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

 

 

Οι τιμές υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις

 

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.1. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις».

1.2.Του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ Α΄150/10-7-2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

1.3Του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ14Α/2012) άρθρο 9 «συμπλήρωση του ΠΔ.118/07»  και αρ. 10 «τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4013/2011».

1.4Του Ν.Δ.496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»(ΦΕΚ Α΄204/19-7-1974).

1.5Του Π.Δ 60/2007(Φ.Ε.Κ. Α΄64/16-03-2007)Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

1.6. Του Ν. 3886/30-9-2010 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α΄΄30-09-2010) Περί Δικαστικής Προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών και σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 .

1.7 Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

1.8 Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 79-85 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

1.9 Του Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α’ 66 /11-4-1996), όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005.

1.10 Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».

1.11 Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.

1.12Το υπ΄αριθμ. 1129/21-11-2012 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων περί «επιβολής και κράτησης 0,10 υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ.»

1.13Τις διατάξεις του Ν.4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοιν. Αλληλεγγύης κ.α διατάξεις».

1.14Τις διατάξεις του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης  κ.α διατάξεις».

1.15Του Ν. 4109/2012 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα –Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

1.16. Της υπ΄αριθμ.10054/2484/8-4-2013 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε..Κ. 948/18-04-2013 τ.Β΄) «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»

1.17Του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Τ.Α΄/15-07-2010) και του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013 «περί τροποποίησης του άρ.68 του 3863/2010 για τη σύναψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών.

1.18Του ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011) «περί σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

1.19Της υπ΄αριθμ.οικ/Δ30/31972/959/1-10-2013 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 481/07-10-2013 Τεύχ. Υπαλ.Ειδ.Θέσεων και Οργάν. Διοίκ. Φορέων του Δημ και Ευρ. Δημ. Τομ.

1.20Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄/26-08-2014) περί διοικητικής απλούστευσης υπηρεσιών του δημοσίου και άλλες διατάξεις.

1.21Της υπ’ αριθμ. 19/05-05-2015(Θέμα 1ο) απόφασης του ΔΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. περί έγκρισης πρόχειρης διαγωνιστικής διαδικασίας για υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικής υποστήριξης του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.,

1.22Της υπ’ αριθμ.22/25-05-2015 (Θέμα 2ο) απόφασης του ΔΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. περί έγκρισης επαναπροκήρυξης διαγωνισμού για υπηρεσίες λογιστικής & διαχειριστικής   υποστήριξης του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρη διαγωνιστική διαδικασία, λόγω του κατεπείγοντος και λόγω έλλειψης προσωπικού, µε κλειστές προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για Υπηρεσίες Λογιστικής και Διαχειριστικής Υποστήριξης του  Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε., για το χρονικό διάστημα από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31-12-2015 με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 4.900,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό έτους 2015 του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 0419.

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Αίγιο στις 18 Ιουνίου 2015, ηµέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.µ., στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Αιγίου- Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 118/07.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Πρέπει να έχουν οι ίδιοι ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους πτυχίο Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) ή Τ.Ε. (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) κλάδου Οικονομικού, Λογιστικού. Ο μειοδότης θα απασχοληθεί επικουρικά στο Κεντρικό Λογιστήριο του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε., ενώ θα του δοθεί ειδική εκπαίδευση από την εταιρεία που υποστηρίζει το λογιστικό διπλογραφικό πρόγραμμα του φορέα.Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία(λογιστική και διαχειριστική υποστήριξη και περί νομοθεσίας των προμηθειών των ΝΠΔΔ.), η οποία πρέπει να αποδεικνύεται.                                                    

 

                            ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1)       ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Π.Δ 118/2007 οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά του, τα εξής δικαιολογητικά:

Α. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα, αναγράφεταιότι ο προσφέρων  αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της διακήρυξης.

Β. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986όπως εκάστοτε ισχύει,  στην οποία:

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν.

ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους,

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,  ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

- δεν τελούν σε πτώχευση και ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

- είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο.

 

iii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών. 

 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ή ΤΑ ΚΕΠ.

 Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου.

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία (1) εταιρείες. 

Αν στο διαγωνισμό μετέχει ανώνυµη εταιρία, πρέπει µε το Φάκελο δικαιολογητικών να υποβάλλονται, επιπλέον των παραπάνω απαιτούμενων δικαιολογητικών και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Π.∆. 82/1996 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών των Ελληνικών Ανωνύµων Εταιριών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργου ή προµηθειών του δηµοσίου ή των Νοµικών Προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα» (Φ.Ε.Κ. Α’ 66), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις των ως άνω ν. 3310/2005 και ν. 3414/2005, και τις διατάξεις του ν. 2533/1997 «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 228

 

2) ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το Ν. 2678/98 (Α290), οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο αρθρ. 19 παρ. 6 του Π.∆. 118/07:

1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/07, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας,  ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 2 και 3 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό, και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.

 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση δικαιολογητικών και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε χρονικό διάστηµα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την  Επιτροπή δε συµπληρωθούν από το συµµετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται . 

 

 Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του παρόχου παροχής υπηρεσιών, από τον διαγωνισµό.

- Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Αιγίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρεις Δυτικής Ελλάδας (Ν. Πλαστήρα 7 Αίγιο  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2691361016) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και από τις 8.30 π.µ. έως τις 14.00µ.µ.

 

                                              ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες και σφραγισµένες προσφορές, µέσα στη προθεσµία που ορίζεται από τη παρούσα διακήρυξη, ήτοι µέχρι την 17 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη  και το αργότερο μέχρι ώρα 14:00 μ.μ στο «Παράρτημα ΑΜΕΑ Αιγίου-Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού» του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε, στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 7, στο Αίγιο Τ.Κ. 25100.

Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται, µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι προσφορές κατατίθενται σε δύο αντίτυπα [επί ποινή αποκλεισµού], µέσα σε ένα φάκελο (το ένα µε την ένδειξη Πρωτότυπο και το άλλο Αντίγραφο). Σε περίπτωση διαφοροποίησης τα περιεχόμενα του Πρωτοτύπου υπερισχύουν του Αντιγράφου.

Η γλώσσα σύνταξης της προσφοράς είναι υποχρεωτικά η Ελληνική [επί ποινή αποκλεισµού].

Κάθε σφραγισµένος φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη:

                                                                «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ : επωνυµία και διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του διαγωνιζόµενου»

«Ο ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» :

● ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π..Δ.Ε. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  18 Ιουνίου 2015

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, ο οποίος θα φέρει τις παραπάνω ενδείξεις.

Α) Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς με την ένδειξη

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

A) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά: η απόδειξη της επάρκειας ή και της εμπειρίας και οι υποχρεώσεις του αναδόχου (ΒΛΕΠΕ πιο κάτω: Αντικείμενο Υπηρεσίας – Υποχρεώσεις Αναδόχου), τοποθετούνται  σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, που τοποθετείται επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Β) Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται -επί ποινή απορρίψεως – σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, που τοποθετείται επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ.                                              

                                            ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι μέρες (120) (άρθρο 13, παρ. 1, ΠΔ 118/07) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της.

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, μετά την κατάθεσή της.

 

                                                    ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις :

1.       Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.

2.       Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.

3.       Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.

4.       Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.

5.       Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης

6.       Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

7.       Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

8.       Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.

 

                                                ΚΡΙΤΗΡΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση θα γίνει µε βάση τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

Μετά την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, το Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε υπογράφει Σύμβαση µε τον ανάδοχο. 

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κριθούν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ως απορριπτέες, θα καταχωρηθούν στο σχετικό πρακτικό της.

                  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

 

-Η Υπηρεσία αφορά την λογιστική και διαχειριστική αρωγή του Κεντρικού Λογιστηρίου  και του τμήματος Προμηθειών του Κ.Κ.Π.Π..Δ.Ε. που βρίσκονται στο Αίγιο.

-Η παροχή υπηρεσιών απαιτεί την παρουσία του αναδόχου στο Λογιστήριο του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. που εδρεύει στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Αιγίου – Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα 7 στο Αίγιο, καθημερινά εκτός αργιών από Δευτέρα έως Παρασκευή από 08: π.μ – 13:00μ.μ.

-Ο ανάδοχος θα εκπαιδευτεί από την εταιρεία υποστήριξης του υπάρχοντος μηχανογραφικού λογιστικού συστήματος του Κ.Κ..Π.Π.Δ.Ε.

Πιο αναλυτικά απαιτείται:

-Συνεχής συνεργασία με την εταιρεία υποστήριξης του υπάρχοντος μηχανογραφικού λογιστικού συστήματος του Κ.Κ..Π.Π.Δ.Ε. και  το Λογιστήριο του φορέα.

-Αρωγή και υποστήριξη στην σύνταξη και αναμόρφωση του προϋπολογισμού, στο διπλογραφικό συστήμα, στην καθημερινή καταχώρηση τιμολογίων, πρωτόκολλων παραλαβής προμηθειών, και συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών για προώθησή τους προς ενταλματοποίηση.

- Αρωγή και υποστήριξη στις ηλεκτρονικές παραγγελίες προμηθειών, στον έλεγχο και τις διορθώσεις των παραστατικών όλων των Παραρτημάτων (Πάτρας Λεχαινών, Πύργου) του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. που κατατίθενται στο λογιστήριο προς ενταλματοποίηση.

- Αρωγή και υποστήριξη στις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης – Ανατροπές, στην Ετήσια Απογραφή: μηχανημάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων, επίπλων λοιπού εξοπλισμού καθώς και λοιπών πάγιων στοιχείων.

- Αρωγή και υποστήριξη στην Απογραφή αποθεμάτων αποθηκών σε τακτά χρονικά διαστήματα.

- Αρωγή και υποστήριξη στον έλεγχο των προμηθειών με βάση τον προϋπολογισμό.

- Αρωγή και υποστήριξη στην παρακολούθηση των συμβάσεων.

- Αρωγή και υποστήριξη στην σύνταξη-προώθηση των σχετικών δικαιολογητικών για την κάθε προμήθεια, υπηρεσία, δαπάνη.  

- Αρωγή και υποστήριξη στην σύνταξη και παρακολούθηση προκηρύξεων - διαγωνισμών – συμβάσεων του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.

- Αρωγή και υποστήριξη στην παροχή συμβουλών για την υποστήριξη του συστήματος και την επίλυση προβλημάτων οικονομικής φύσης, για θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας, Δημόσιου Λογιστικού, περί Προμηθειών των ΝΠΔΔ.                    

Το φυσικό αντικείμενο της Σύμβασης Ανάθεσης θα προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.

Η παροχή υπηρεσιών απαιτεί την παρουσία του αναδόχου στο Λογιστήριο του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. που εδρεύει στο «Παράρτημα ΑΜΕΑ Αιγίου – Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού» επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα 7 στο Αίγιο, καθημερινά -εκτός αργιών- από Δευτέρα έως Παρασκευή από 08: π.μ – 13:00μ.μ.

 

                                  

 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στην Προκήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας.

Μετά την κατακύρωση καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση, η οποία ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της κατακύρωσης.

Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της υπηρεσίας, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών, καταρτίζεται µε βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την Προκήρυξη. Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτοµερειών της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί µε την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύµβασης.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Είναι δυνατή η παράταση ισχύος της σύµβασης για τρεις (3) µήνες από τη συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης εκτέλεσης της υπηρεσίας με τους ίδιους όρους.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αρνηθεί ή καθυστερήσει αδικαιολογήτως την υπογραφή της σύµβασης κηρύσσεται έκπτωτος και καλείται να υπογράψει την σύµβαση ο αµέσως επόµενος στην κατάταξη υποψήφιος.  

H Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει τις προβλεπόµενες από τον Ν.2286/95 & το Π.∆.118/2007 κυρώσεις, για κάθε παράβαση των όρων της σύµβασης από την  πλευρά του προµηθευτή και κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας Επιτροπής.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2286/95 και του Π.∆.118/2007. 

 

                        ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει κατά 4.900,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. τον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2015 του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. Η πληρωµή στον ανάδοχο θα γίνει τµηµατικά µε την πρόοδο εκτέλεσης των υπηρεσιών ακολουθούµενης της διαδικασίας του άρθρου 35 του Π.∆. 118/2007 από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. και σύµφωνα µε την καθιερωµένη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από τον ανάδοχο των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών.

1. Τιµολόγιο του ανάδοχου.

3. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας (όπου απαιτείται).

Επίσης, θα προσκοµίζεται και βεβαίωση της αρµόδιας επιτροπής της υπηρεσίας ότι ο ανάδοχος

εκτετέλεσε καλώς τις υπηρεσίες . 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Κ.Κ.Π.ΠΔ.Ε

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται:

- Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόµου 2198/94,  παρακρατείται φόρος 8% επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιμολογίου.

- Σηµειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήµατος και συµψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προµηθευτή.

Με παρακράτηση 0,10% κατά την πρώτη πληρωμή επί της αξίας της αρχικής και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 3 του Ν.4013/2011,υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.

 

                                               

                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                      ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ                        

                                                   

 

Πασχαλινό Παζάρι στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αχαΐας Σκαγιοπούλειο Μονάδα Θηλέων

Κυριακή 29/03/2015

Το Παράρτημα  Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αχαΐας - Σκαγιοπούλειο  Μονάδα Θηλέων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, πραγματοποίησε τη Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 και ώρα 17:00- 21:00, στο κτίριο της Μονάδος Ακτή Δυμαίων 27, στην Πάτρα, το καθιερωμένο "Πασχαλινό Παζάρι".

Η Διοίκηση, οι εργαζόμενοι και τα φιλοξενούμενα παιδιά της Μονάδος,  ευχαριστούν ιδιαίτερα την 116 Πτέρυγα μάχης  για την καταλυτική παρουσία της, καθώς  και όλους όσους παρευρέθηκαν και εύχονται "ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ".

Τα παιδιά της Μονάδας, στο πλαίσιο εργαστηρίου δημιουργικής απασχόλησης, έφτιαξαν πασχαλινές λαμπάδες και άλλες κατασκευές, με σκοπό τα έσοδα από το BAZAAR να διατεθούν σε εκδρομές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και σε ό,τι άλλη ανάγκη προκύψει για τα παιδιά μας.

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                           

 

 

 


.

   

 

Ημερίδα με θέμα «Κοινωνική Πρόνοια και Κοινωνική Φροντίδα για άτομα με Αναπηρία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και Νοτίων Ιονίων Νήσων σε περίοδο οικονομικής κρίσης»

Kυριακή 1/12/2013

 

κα Τσουκαλά, Πρόεδρος Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε

  Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Κυριακή 1η Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 17:00 στο ξενοδοχείο Astir Patras Hotel, Αγ. Ανδρέου 16, Πάτρα, ημερίδα με θέμα «Κοινωνική Πρόνοια και Κοινωνική Φροντίδα

για  άτομα με Αναπηρία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και Νοτίων Ιονίων Νήσων σε περίοδο οικονομικής κρίσης».

Στην ημερίδα  παρευρέθηκε και ως ομιλήτρια  η Πρόεδρος του Κέντρου μας κα Τσουκαλά Γεωργία, (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.), με θέμα «Η Δημόσια Κοινωνική Φροντίδα για τα Άτομα με Αναπηρία».

 

 


 

 

Κοντσέρτο Μουσικής Δωματίου στο Σκαγιοπούλειο

Τετάρτη 04/03/2015

To Goethe Zentrum Patras σε συνεργασία με το Παράρτημα προστασίας  παιδιού Αχαΐας  Σκαγιοπούλειο του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και την υποστήριξη του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, πραγματοποίησε την  Τετάρτη 4 Μαρτίου και ώρα 8μμ. κοντσέρτο μουσικής δωματίου στο ιστορικό νεοκλασικό κτίριο του Σκαγιοπουλείου.

Φιλοξενήθηκε το βραβευμένο στη Γερμανία και το εξωτερικό, μουσικό σχήμα  DoMiSol Ensemble το οποίο αποτελείται  από 22 νέους ταλαντούχους μουσικούς εγχόρδων και πνευστών του κρατικού μουσικού σχολείου του Αμβούργου της Γερμανίας και βρίσκεται  υπό τη διεύθυνση των Ewelina Nowicka και Mariola Rutschka.

Το κοντσέρτο πραγματοποιήθηκε με την παρουσία και προς χάριν των παιδιών που φιλοξενούνται στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αχαΐας - Σκαγιοπούλειο, του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

.

 

Η Διοίκηση και τα  φιλοξενούμενα παιδιά της Μονάδος ευχαριστούν ιδιαίτερα, όλους όσυς μας τίμησαν με την παρουσία τους.