Διαύγεια

ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 • ΑΔΑ: ΩΔΑ6ΟΞΝΑ-ΥΜ7
 • Ημερομηνία: 14/12/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1379
 • ΑΔΑ: 6Θ0ΦΟΞΝΑ-7ΞΚ
 • Ημερομηνία: 14/12/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1533
 • ΑΔΑ: 6ΑΨΑΟΞΝΑ-ΤΡ0
 • Ημερομηνία: 30/11/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1384
 • ΑΔΑ: ΩΤ8ΔΟΞΝΑ-41Λ
 • Ημερομηνία: 10/12/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1459
 • ΑΔΑ: 61ΝΑΟΞΝΑ-ΩΨ3
 • Ημερομηνία: 14/12/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3243
 • ΑΔΑ: 65ΘΠΟΞΝΑ-ΕΜ2
 • Ημερομηνία: 10/12/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1458
 • ΑΔΑ: 6ΗΟ4ΟΞΝΑ-ΨΔΕ
 • Ημερομηνία: 10/12/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1457
 • ΑΔΑ: 64ΜΞΟΞΝΑ-0ΛΛ
 • Ημερομηνία: 10/12/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1455
 • ΑΔΑ: Ω28ΝΟΞΝΑ-ΑΑΘ
 • Ημερομηνία: 13/12/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1519
 • ΑΔΑ: 6ΒΙΙΟΞΝΑ-Θ0Β
 • Ημερομηνία: 13/12/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1518
 • ΑΔΑ: ΩΚ5ΤΟΞΝΑ-ΔΥ8
 • Ημερομηνία: 13/12/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1517
 • ΑΔΑ: 6Δ1ΧΟΞΝΑ-2Ψ1
 • Ημερομηνία: 09/11/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1245
 • ΑΔΑ: ΨΤΨΙΟΞΝΑ-77Ι
 • Ημερομηνία: 13/12/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3231
 • ΑΔΑ: Ψ779ΟΞΝΑ-8ΓΒ
 • Ημερομηνία: 13/12/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3228
 • ΑΔΑ: ΨΚ2ΞΟΞΝΑ-02Υ
 • Ημερομηνία: 10/12/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1454
 • ΑΔΑ: ΩΛΧ4ΟΞΝΑ-30Λ
 • Ημερομηνία: 13/12/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3226
 • ΑΔΑ: 6996ΟΞΝΑ-49Ι
 • Ημερομηνία: 10/12/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1453
 • ΑΔΑ: Ω30ΑΟΞΝΑ-2ΩΑ
 • Ημερομηνία: 12/12/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 983
 • ΑΔΑ: 6ΦΕ5ΟΞΝΑ-ΒΩΡ
 • Ημερομηνία: 12/12/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 981
 • ΑΔΑ: ΩΜΔΩΟΞΝΑ-ΠΦΝ
 • Ημερομηνία: 11/12/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 203ΕπόμενηΠροηγούμενη
diavgeia
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας