Διαύγεια

ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 • ΑΔΑ: 9ΟΜΓΟΞΝΑ-ΘΜΗ
 • Ημερομηνία: 15/02/2019
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 235
 • ΑΔΑ: ΩΔ35ΟΞΝΑ-ΛΩΘ
 • Ημερομηνία: 15/02/2019
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 455
 • ΑΔΑ: ΨΘ1ΦΟΞΝΑ-Θ8Π
 • Ημερομηνία: 15/02/2019
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 203
 • ΑΔΑ: ΩΘΑΡΟΞΝΑ-ΛΚ7
 • Ημερομηνία: 15/02/2019
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 202
 • ΑΔΑ: 69ΛΗΟΞΝΑ-Κ01
 • Ημερομηνία: 15/02/2019
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 201
 • ΑΔΑ: Ω50ΥΟΞΝΑ-ΝΓΜ
 • Ημερομηνία: 15/02/2019
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 200
 • ΑΔΑ: ΩΣΟΠΟΞΝΑ-ΗΓ0
 • Ημερομηνία: 14/02/2019
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 22
 • ΑΔΑ: 6Ξ0ΑΟΞΝΑ-ΦΝ6
 • Ημερομηνία: 12/02/2019
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 177
 • ΑΔΑ: ΨΑΜΖΟΞΝΑ-71Ν
 • Ημερομηνία: 13/02/2019
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 214
 • ΑΔΑ: Ω4ΛΒΟΞΝΑ-ΡΜΜ
 • Ημερομηνία: 13/02/2019
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 305
 • ΑΔΑ: ΨΟΝΧΟΞΝΑ-ΤΡΚ
 • Ημερομηνία: 13/02/2019
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 304
 • ΑΔΑ: 6Β97ΟΞΝΑ-9ΜΡ
 • Ημερομηνία: 12/02/2019
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 212
 • ΑΔΑ: 9ΟΚ9ΟΞΝΑ-4ΚΛ
 • Ημερομηνία: 12/02/2019
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 211
 • ΑΔΑ: 6ΩΨΖΟΞΝΑ-ΕΔΣ
 • Ημερομηνία: 12/02/2019
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 208
 • ΑΔΑ: ΨΘΝΩΟΞΝΑ-758
 • Ημερομηνία: 12/02/2019
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 209
 • ΑΔΑ: 60ΩΓΟΞΝΑ-ΣΒΥ
 • Ημερομηνία: 12/02/2019
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 168
 • ΑΔΑ: ΩΨΒ0ΟΞΝΑ-6ΔΗ
 • Ημερομηνία: 12/02/2019
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1
 • ΑΔΑ: Ψ3Δ5ΟΞΝΑ-ΜΒΘ
 • Ημερομηνία: 12/02/2019
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1
 • ΑΔΑ: ΩΨ9ΧΟΞΝΑ-ΧΜΡ
 • Ημερομηνία: 12/02/2019
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1
 • ΑΔΑ: ΩΒΕΝΟΞΝΑ-ΝΣ8
 • Ημερομηνία: 12/02/2019
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1ΕπόμενηΠροηγούμενη
diavgeia
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας