Διαύγεια

ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 • ΑΔΑ: 6Ζ14ΟΞΝΑ-Φ6Ρ
 • Ημερομηνία: 16/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2280
 • ΑΔΑ: 7ΝΩ5ΟΞΝΑ-Ρ9Η
 • Ημερομηνία: 16/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2279
 • ΑΔΑ: ΩΚΧΘΟΞΝΑ-7Υ9
 • Ημερομηνία: 02/07/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 722
 • ΑΔΑ: 7ΑΞΒΟΞΝΑ-Ω19
 • Ημερομηνία: 14/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 837
 • ΑΔΑ: Ω4ΡΘΟΞΝΑ-Θ13
 • Ημερομηνία: 14/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 911
 • ΑΔΑ: ΩΦ99ΟΞΝΑ-Ζ5Υ
 • Ημερομηνία: 14/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 836
 • ΑΔΑ: 6Κ1ΙΟΞΝΑ-9ΞΞ
 • Ημερομηνία: 14/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 835
 • ΑΔΑ: ΩΧΘΤΟΞΝΑ-Σ96
 • Ημερομηνία: 14/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 834
 • ΑΔΑ: ΩΦΚ4ΟΞΝΑ-59Γ
 • Ημερομηνία: 14/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 833
 • ΑΔΑ: ΩΕΜΟΟΞΝΑ-ΒΓΣ
 • Ημερομηνία: 14/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 832
 • ΑΔΑ: 6ΝΞΞΟΞΝΑ-ΘΧ3
 • Ημερομηνία: 14/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 831
 • ΑΔΑ: ΩΥΑΡΟΞΝΑ-ΚΞΩ
 • Ημερομηνία: 14/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2273
 • ΑΔΑ: 6ΞΕ0ΟΞΝΑ-ΜΤΡ
 • Ημερομηνία: 14/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 910
 • ΑΔΑ: ΩΔΣΑΟΞΝΑ-Σ5Τ
 • Ημερομηνία: 14/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 909
 • ΑΔΑ: 6Β4ΓΟΞΝΑ-ΛΟΤ
 • Ημερομηνία: 14/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 908
 • ΑΔΑ: 7Ν10ΟΞΝΑ-ΠΥΔ
 • Ημερομηνία: 14/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 907
 • ΑΔΑ: 6Α5ΞΟΞΝΑ-ΗΜ3
 • Ημερομηνία: 13/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 828
 • ΑΔΑ: 6ΠΝΩΟΞΝΑ-ΛΨΛ
 • Ημερομηνία: 13/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 826
 • ΑΔΑ: ΩΠ62ΟΞΝΑ-43Ζ
 • Ημερομηνία: 13/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 825
 • ΑΔΑ: ΩΤΡ3ΟΞΝΑ-ΩΒΩ
 • Ημερομηνία: 13/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 824ΕπόμενηΠροηγούμενη
diavgeia
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας