Διαύγεια

ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 • ΑΔΑ: Ψ9ΣΙΟΞΝΑ-2ΗΚ
 • Ημερομηνία: 23/10/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1116
 • ΑΔΑ: Ω44ΨΟΞΝΑ-ΟΙΧ
 • Ημερομηνία: 23/10/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2777
 • ΑΔΑ: ΩΝΗΓΟΞΝΑ-ΝΓ0
 • Ημερομηνία: 22/10/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 796
 • ΑΔΑ: 6ΗΨ2ΟΞΝΑ-ΒΦ1
 • Ημερομηνία: 22/10/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 797
 • ΑΔΑ: ΨΥ9ΓΟΞΝΑ-Σ4Κ
 • Ημερομηνία: 22/10/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1112
 • ΑΔΑ: 78ΖΞΟΞΝΑ-ΕΩ0
 • Ημερομηνία: 22/10/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2764
 • ΑΔΑ: ΩΓΤΒΟΞΝΑ-ΚΩ0
 • Ημερομηνία: 22/10/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2762
 • ΑΔΑ: 6ΞΜΕΟΞΝΑ-ΔΞ1
 • Ημερομηνία: 22/10/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2761
 • ΑΔΑ: 73ΦΧΟΞΝΑ-ΨΟΝ
 • Ημερομηνία: 22/10/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2760
 • ΑΔΑ: 7ΧΛΕΟΞΝΑ-ΜΥΩ
 • Ημερομηνία: 22/10/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2759
 • ΑΔΑ: 6Δ3ΚΟΞΝΑ-ΧΥ4
 • Ημερομηνία: 22/10/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2757
 • ΑΔΑ: 62ΡΠΟΞΝΑ-Φ64
 • Ημερομηνία: 22/10/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2756
 • ΑΔΑ: 60ΤΗΟΞΝΑ-Σ07
 • Ημερομηνία: 22/10/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2755
 • ΑΔΑ: Ω1ΒΗΟΞΝΑ-8Θ0
 • Ημερομηνία: 22/10/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2754
 • ΑΔΑ: ΩΤ0ΙΟΞΝΑ-Μ2Φ
 • Ημερομηνία: 22/10/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2753
 • ΑΔΑ: ΩΑΝΦΟΞΝΑ-3Ε1
 • Ημερομηνία: 22/10/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2750
 • ΑΔΑ: 6ΓΖ1ΟΞΝΑ-1ΓΑ
 • Ημερομηνία: 22/10/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2749
 • ΑΔΑ: 7ΣΗΛΟΞΝΑ-ΦΕ4
 • Ημερομηνία: 22/10/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2748
 • ΑΔΑ: 6ΥΟΩΟΞΝΑ-ΔΩ7
 • Ημερομηνία: 22/10/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2747
 • ΑΔΑ: 65ΑΒΟΞΝΑ-25Γ
 • Ημερομηνία: 22/10/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2746ΕπόμενηΠροηγούμενη
diavgeia
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας