Διαύγεια

ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 • ΑΔΑ: 7Μ5ΑΟΞΝΑ-2Λ6
 • Ημερομηνία: 13/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 823
 • ΑΔΑ: Ω1Ρ3ΟΞΝΑ-82Ψ
 • Ημερομηνία: 13/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 822
 • ΑΔΑ: 6ΟΘ7ΟΞΝΑ-ΨΧΘ
 • Ημερομηνία: 13/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 821
 • ΑΔΑ: Ω1ΖΗΟΞΝΑ-7Ρ1
 • Ημερομηνία: 13/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 820
 • ΑΔΑ: ΩΛ72ΟΞΝΑ-ΙΞΘ
 • Ημερομηνία: 13/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 819
 • ΑΔΑ: ΨΨΒΟΟΞΝΑ-ΝΧΠ
 • Ημερομηνία: 13/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 818
 • ΑΔΑ: 7ΖΛΙΟΞΝΑ-ΖΓΝ
 • Ημερομηνία: 13/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 817
 • ΑΔΑ: ΨΡΙΜΟΞΝΑ-0ΝΧ
 • Ημερομηνία: 13/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 816
 • ΑΔΑ: ΨΒ9ΜΟΞΝΑ-ΗΤΕ
 • Ημερομηνία: 13/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 815
 • ΑΔΑ: 73ΛΛΟΞΝΑ-ΦΒΞ
 • Ημερομηνία: 13/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 814
 • ΑΔΑ: 6ΛΕ9ΟΞΝΑ-8ΓΩ
 • Ημερομηνία: 10/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2269
 • ΑΔΑ: 7Τ9ΘΟΞΝΑ-ΒΙΓ
 • Ημερομηνία: 31/07/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 865
 • ΑΔΑ: 641ΦΟΞΝΑ-ΥΜ2
 • Ημερομηνία: 08/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 895
 • ΑΔΑ: Ω4ΞΘΟΞΝΑ-Κ9Π
 • Ημερομηνία: 08/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 159
 • ΑΔΑ: 60ΝΔΟΞΝΑ-ΖΛ9
 • Ημερομηνία: 07/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 569
 • ΑΔΑ: 73ΥΥΟΞΝΑ-ΓΧ8
 • Ημερομηνία: 07/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 568
 • ΑΔΑ: 72Ζ8ΟΞΝΑ-ΩΚΗ
 • Ημερομηνία: 06/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2225
 • ΑΔΑ: Ω815ΟΞΝΑ-ΠΚ9
 • Ημερομηνία: 06/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2224
 • ΑΔΑ: Ω7Μ5ΟΞΝΑ-Β60
 • Ημερομηνία: 07/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 890
 • ΑΔΑ: Ψ221ΟΞΝΑ-ΘΛ1
 • Ημερομηνία: 07/08/2018
 • Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 158ΠροηγούμενηΕπόμενη
diavgeia
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας