Μονάδα Αρρένων

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

Το κέντρο ιδρύθηκε από τον Παναγιώτη Σκαγιόπουλο με το Ν.3650.ΦΕΚ164 του 1928 και λειτούργησε με την ονομασία Εθνικό Αγροτικό Ορφανοτροφείο Αρρένων Πάτρας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2851 περί ιδρύσεως εθνικών ορφανοτροφείων απόρων μαθητών. Εγκαταστάθηκε στο κτίριο που ο ίδιος ο Σκαγιόπουλος κατασκεύασε για το σκοπό αυτό και αναφέρεται στον ιδρυτικό του νόμο, άρθρο 3, εφ’ όσον το ανωτέρω ίδρυμα θα είναι εγκατεστημένο στο κτίριο του Σκαγιοπουλείου Ορφανοτροφείου, θα ονομάζεται προς τιμήν του Ευεργέτου Π. Σκαγιόπουλου «Εθνικόν Σκαγιοπούλειον Αγροτικόν Οργανοτροφείον Πατρών». Λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Κέντρων Παιδικής Μέριμνας ΦΕΚ 860/7-12-1984. Και σκοπό έχει την περίθαλψη, μόρφωση και επαγγελματική εκπαίδευση των παιδιών που αποδεδειγμένα είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας. Εισάγονται παιδιά ηλικίας 5,5 έως 16 ετών, εφ’ όσον διαπιστωθεί από προηγούμενη κοινωνική έρευνα ότι έχουν ανάγκη ιδρυματικής προστασίας όπου προσκομίζονται τα απαραίτητα από το νόμο δικαιολογητικά.

Κατά την εισαγωγή προτιμούνται παιδιά:

 • Ορφανά από δύο ή έναν γονέα
 • αναπήρων πολέμου
 • αναπήρων, φυματικών, ψυχοπαθών
 • φυλακισμένων για μεγάλο χρονικό διάστημα
 • πολυτέκνων και απόρων οικογενειών
 • αγροτικών και ορεινών περιοχών

σε συνδυασμό με την οικονομική αδυναμία της οικογένειας τους να τα αναθρέψουν.

Οι εισαγόμενοι πρέπει να είναι σωματικώς, ψυχικώς και πνευματικώς υγιείς και αρτιμελείς, υπαγορευόμενης απολύτως της εισαγωγής παιδιών που πάσχουν από χρόνια ή μεταδοτικά νοσήματα. Σήμερα λειτουργεί με τον ίδιο σκοπό και τρόπο λειτουργίας που αναφέρονται στον κανονισμό λειτουργίας μας μετά τη συγχώνευσή του με άλλες 2 μονάδες, με τη νέα ονομασία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αχαΐας – Σκαγιοπούλειο, Μονάδα Αρένων» .

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ

Το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού - Σκαγιοπούλειο, Μονάδα Αρένων, εδρεύει στην Πάτρα. Το κεντρικό κτήριο αποτελείται από δύο ορόφους. Σε αυτό υπάρχουν:

 • οι κοιτώνες των παιδιών
 • τα μαγειρεία και η τραπεζαρία
 • μία μεγάλη αίθουσα γενικών δραστηριοτήτων
 • δύο άνετα σαλόνια
 • βιβλιοθήκη
 • αίθουσα υπολογιστών όπου παραδίδονται μαθήματα πληροφορικής
 • τμήμα λογοθεραπείας
 • τμήμα εργοθεραπείας

Όλα τα παιδιά που εισάγονται στο κέντρο, διαμένουν μέσα σε αυτό, διατρέφονται και συντηρούνται από αυτό. Το κάθε κέντρο με τα όργανα αυτού, φροντίζει για την παροχή στα παιδιά κάθε δυνατής άνετου ευχάριστου και υγιεινής διαμονής μέσα στα πλαίσια μιας οργανωμένης παιδικής κοινωνίας. Στα παιδιά παρέχεται η απαραίτητη ποιοτική και ποσοτική τροφή σύμφωνα με το πρόγραμμα διατροφής που καταρτίζεται κάθε εβδομάδα βάσει του ημερήσιου εφοδίου τροφοδοσίας και του ποσοτολογίου που καθορίζεται κάθε φορά από το Υπουργείο.