ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : Για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

11/04/2019 Categories Ανακοινωση

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων των παραρτημάτων του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», που εδρεύει στην Πάτρα.

 Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης και ειδικότητα σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων: ΛΕΧΑΙΝΑ (Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης) Ν. Ηλείας: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (2),  ΠΥΡΓΟΣ (Δήμος Πύργου) Ν. Ηλείας: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (1), ΑΙΓΙΟ (Δήμος Αιγιαλείας) Ν. Αχαΐας: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (1), ΠΑΤΡΑ (Δήμος Πατρέων) Ν. Αχαΐας: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (1). Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 12/04/2019 και λήγει έπειτα από δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 8  και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ,ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ, 1ο ΧΙΛ.ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΗΣ, Τ.Κ :27053 ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1_2019 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤ ΚΚ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ